This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Norway Chapter vedtekter

From OWASP
Jump to: navigation, search

§ 1. Navn

Foreningens navn er OWASP Norway Chapter. Foreningen ble konstituert 2. april 2008. Foreningen er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund-registrene.

§ 2. Form, tilslutning

OWASP Norway Chapter er en uavhengig, ideell sammenslutning for fremme av sikkerhet i webapplikasjoner. Foreningen er tilsluttet OWASP Foundation (Open Web Application Security Project) og skal arbeide mot de samme mål som OWASP Foundation. Alle foreningens verktøy, dokumenter og forum er gratis og tilgjengelig for alle som er interessert i å forbedre applikasjonssikkerhet. OWASP Norway Chapter forplikter seg til å følge OWASP Chapter_Rules

§ 3. Formål

OWASP Norway Chapter skal sette organisasjoner i stand til å utvikle, kjøpe og vedlikeholde webapplikasjoner som en kan ha tillit til. Dette skal gjøres gjennom å:

 • være et profesjonelt faglig miljø og en viktig møteplass for kompetanse- og erfaringsutveksling på fagområdet applikasjonssikkerhet, både på det teoretiske så vel som det praktiske plan;
 • fremme sosial og faglig relasjonsbygging blant medlemmene;
 • bidra til å identifisere, analysere og på en praktisk måte løse viktige problemstillinger relatert til applikasjonssikkerhet;
 • være en pådriver og bidra til utviklingen av metoder, standarder, tjenester o.l. innenfor applikasjonssikkerhet;
 • være en preferert høringsinstans for sikkerhetsspørsmål relatert til webapplikasjoner som har betydning både for medlemmene og samfunnet forøvrig.

§ 4. Virkemidler

For å oppnå ovenstående målsetninger skal OWASP Norway Chapter, ved initiativ fra styret og i samsvar med vedtak fattet av generalforsamlingen:

 • arrangere møter, konferanser o.l. for fremme av webapplikasjonssikkerhet (møter er åpne og gratis for alle som er interessert);
 • inkludere sosiale sammenkomster i forbindelse med de faglige arrangementene;
 • engasjere seg i OWASP-prosjekter;
 • promotere OWASP-aktiviteter i Norge;
 • ved forespørsler, utarbeide høringsuttalelser og kommentarer, basert på intern ekspertise;
 • samarbeide med andre organisasjoner med sammenfallende målsetninger når dette er formålstjenlig;
 • ha kontakt med myndigheter og organisasjoner, samt presse og media i saker som angår webapplikasjonssikkerhet.

§ 5. Medlemskap, kontingent, medlemsvilkår

Enhver som slutter seg til OWASP Norway Chapter sitt formål og medlemsvilkår kan bli medlem. Medlemskap er gratis men krever registrering. Alle medlemmer er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Medlemmer forplikter seg til å følge OWASPs regler som finnes tilgjengelig: Chapter_Rules

All kommunikasjon mellom medlemmene og foreningen foregår via OWASP Norway Chapter sin e-postliste og web på www.owasp.org.

§ 6. Tap av medlemskap

Ethvert medlem som åpenbart motarbeider OWASPs regler eller OWASP Norway Chapter sine vedtekter eller vedtak i styret eller på generalforsamling, kan av styret eller generalforsamlingen ekskluderes for en kortere eller lengre periode. Ekskludert medlem har rett til å tale sin sak på generalforsamlingen.

§ 7. Sponsorer

Det er tillatt med sponsorer av OWASP Norway Chapter. Sponsorer vil bli anerkjent på OWASP Norway Chapters webside og møteinnkallinger. Det er forbudt å benytte OWASP Norway Chapter møter til produktpresentasjoner og markedsføring. I forbindelse med presentasjoner som tar opp faglige problemer og diskuterer mulige løsninger er det lov å vise produkter som eksempler. Sponsorer kan donere penger til The OWASP Foundation i OWASP Norway Chapter sitt navn. Videre kan det sponses med lokaler (leie), mat og drikke i forbindelse med møter og konferanser i regi av OWASP Norway Chapter.

§ 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen er OWASP Norway Chapter sin høyeste myndighet. Generalforsamling holdes 1 gang pr. år, senest innen utgangen av april måned, og kalles inn med minst 1 måneds varsel.

Saksforslag skal være styret i hende senest 14 dager før generalforsamlingen. Dagsorden og alle saksforslag skal sendes til medlemmene senest 7 dager før Generalforsamlingen. Andre saker enn de som er ført opp kan ikke tas opp til behandling.

Generalforsamlingen skal godkjenne innkallingen, velge møteledelse, behandle årsmeldingen og årsregnskapet, samt behandle foreningens program og budsjett for inneværende år så langt dette foreligger.

Generalforsamlingen skal velge et ansvarlig styre på minst 3 medlemmer, samt minimum 1 vararepresentant. Leder og kasserer velges særskilt.

Vedtak på generalforsamlingen fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan finne sted dersom styret eller minst 10 % av medlemmene finner det påkrevd. Behov for ekstraordinær generalforsamling skal forelegges skriftlig for styret. Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling med 14 dagers varsel før møtet finner sted. Kun den saken som foranlediger generalforsamling kan behandles.

Den ekstraordinære generalforsamlingen skal godkjenne innkallingen og velge møteledelse.

Vedtak på ekstraordinær generalforsamling fattes med alminnelig flertall dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

§ 10. Styret

Styrets hovedoppgave er å ivareta OWASP Norway Chapter funksjon etter formålet. Styret forplikter seg til å følge vedtak og retningslinjer fattet av generalforsamlingen.

Styret forbereder og sørger for at neste generalforsamling finner sted. Styret forplikter seg til å inneha sitt verv i perioden mellom to generalforsamlinger. Ved frafall i denne perioden supplerer styret seg selv ved at en vararepresentant trer inn i styret som ordinært medlem. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Styret skal føre vedtaksprotokoll.

§ 11. Økonomi

Regnskap føres av styrets kasserer. Revisjon av regnskap og bilag gjøres av oppnevnt revisjon. Regnskapet må være tilgjengelig for alle medlemmer på 4 ukers varsel.

§ 12. Vedtektsendringer

En vedtektsendring kan kun foretas på en generalforsamling og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

§ 13. Oppløsning

Oppløsning av OWASP Norway Chapter kan kun vedtas på ordinær generalforsamling etter at forslag herom er medtatt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, og på forutsetning av at mindretallet ikke har ønske om å videreføre driften på basis av OWASP Norway Chapter vedtekter. Ved oppløsning skal generalforsamlingen disponere foreningens midler etter formålsparagrafen (§3) i denne vedtekt.


Vedtatt Oslo, 28. april 2008

PDF versjon av vedtektene

Tilbake til Norway Chapter

-- Presttun 04:34, 29 April 2008 (EDT)