This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

OWASP Secure Software Contract Annex/hr

From OWASP
Revision as of 16:34, 2 November 2014 by Tonimir Kisasondi (talk | contribs) (Created page with " ===Temeljne pretpostavke:=== 1. Odluke o potrebnoj razini sigurnosti temelje se na razumijevanju rizika koji su vezani uz sustav koji se razvija. 2. Pristup osiguravanju s...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Temeljne pretpostavke:

1. Odluke o potrebnoj razini sigurnosti temelje se na razumijevanju rizika koji su vezani uz sustav koji se razvija.

2. Pristup osiguravanju sigurnosti mora se temeljiti na pristupu analize i implementacije potrebne razine sigurnosti kroz cijeli životni ciklus proizvoda ili sustava.

3. Kontrole tj. mjere zaštite nisu poseban, dodatni dio sustava već integrirani dio u svim elementima sustava. Kontrole ne smiju biti poseban ili dodatan dio razvoja sustava.

4. Dokumentacija sustava mora sadržavati opise svih primijenjenih kontrola u sustavu.

5. Dokumentacija mora biti jasna, korisna i transparentna te mora opisivati dizajn integriranog, cjelovitog sustava sigurnosti, procjenu rizika koja je provedena u sklopu razvoja i moguće probleme.

6. Ranjivosti u sustavu nisu neočekivane ali u procesu razvoja i u ranim fazama životnog ciklusa sustava treba pokušati identificirati sigurnosne manjkavosti.

7. Informacije o sigurnosti, rizicima i ranjivostima potrebno je otvoreno razmjenjivati između strane koja razvija sustav i koja je korisnik sustava, čim se navedene informacije otkrije jedna strana, mora obavijestiti drugu stranu u cijelosti i bez ustručavanja.


Aktivnosti životnog ciklusa

1. Rizici moraju biti identificirani u odnosu na imovinu ili elemente sustava, dokumentirani i obje strane moraju razumjeti rizike koji su u kontekstu sustava.

2. Razvoj detaljnih sigurnosnih zahtjeva za sustav mora se temeljiti na identificiranim rizicima, gdje su sigurnosni zahtjevi dio specifikacije sustava koji se razvija. Sigurnosne zahtjeve moguće je realizirati dodatnim prilagođenim razvojem ili dodatnim sigurnosnim elementima u sustavu.

3. Svaki sigurnosni zahtjev mora biti razmotren i odluka mora biti donesena o načinu obrade rizika. Izvođač i naručitelj sustava moraju biti suglasni oko svih opisanih sigurnosnih zahtjeva i kontrola. Odluke moraju dokumentirane, te dokumentacija mora sadržavati informaciju zašto je konkretna kontrola prikladna i na koji način odgovara u cjelokupnom sustavu uz sva njegova ograničenja. Bitno je navesti da li se kontrola temelji na ugrađenom elementu koji je dio sustava ili je kontrola element koji razvija treća strana. Svaki sigurnosni zahtjev mora biti formiran na način da je moguće provjeriti da li je ispunjen.

4. Razvoj sustava mora se temeljiti na elementima koji su sigurni i odgovaraju zahtjevima sigurnosti.

5. Svi elementi sustava moraju proći provjeru od druge strane koja nije razvijala konkretni element sustava. Cijeli sustav mora odgovarati dogovorenoj normi verifikacije mjera sigurnosti kao što je OWASP ASVS ili nekoj drugoj. Rezultati verifikacije moraju biti dokumentirani prema zahtjevima norme za verifikaciju.

6. Sustav mora sadržavati opis postavki i njihove implikacije za sigurnost sustava. Opis mora sadržavati i opis zavisnosti kao što je potrebna inačica operacijskog sustava, web poslužitelja, sustava za upravljanje bazom podataka i način na koji isti moraju biti podešeni da odgovaraju zahtjevima sigurnosti cijelog sustava. Početna konfiguracija sustava u trenutku isporuke mora biti sigurna.


Zahtjevi sigurnosti:

Prilikom procjene rizika i definiranja sigurnosnih zahtjeva potrebno je uzeti u obzir sljedeće zahtjeve sigurnosti koji moraju uključivati:

1. Pravila za provjeru unosa i kodiranje svakog ulaza u aplikaciju, bez obzira da li je unos od korisnika, baze podataka ili vanjskih sustava. Početna pretpostavka je da su svi unosi nevaljani osim ako ne odgovaraju specifikaciji točnog unosa. Zahtjevi moraju sadržavati postupak što uraditi sa unosom koji nije valjan. Sustavi ne bi smjeli biti podložni napadima umetanja znakova, prelijevanja spremnika, neovlaštenom promjenom i ostale napade koji mijenjaju stanje sustava.

2. Mjere kako će se štiti sesija korisnika te podatci kojima se identificira sesija i prijavljeni korisnik. Zahtjevi moraju uključivati mjere za sve povezane funkcije kao što su: vraćanje zaboravljene lozinke, promjene lozinke, odjave, višestruke prijave i druge.

3. Detaljan opis načina realizacije kontrole pristupa te uloge, grupe, privilegije i autorizacije koje se koriste u aplikaciji vezane uz imovinu i funkcije koje su unutar sustava, gdje se povezuju specifična prava pristupa za svaku imovinu ili funkciju po svakoj ulozi. Predlaže se uporaba matrice kontrole pristupa za opis uloga i razine prava pristupa.

4. Način ponašanja sustava prilikom greške u radu. U nekim slučajevima najbolje je pružiti korisniku najbolji pokušaj u slučaju greške a nekada je najbolje prekinuti izvršavanje odmah. Navedene situacije i način baratanja greškama mora biti definiran prije izgradnje sustava.

5. Način bilježenja događaja u sustavu kao što su uspješne i neuspješne prijave, uočeni napadi ili pokušaji zaobilaženja autorizacije. Zahtjevi moraju sadržavati i podatke koji se moraju bilježiti kao što je vrijeme, datum, detalji aplikacije i sve ostale podatke koji omogućavaju forenzičku analizu.

6. Oblik autentikacije i zaštite komunikacije kao što je kriptiranje komunikacije i veze sa drugim elementima sustava kao što su baze podataka ili drugi web servisi. Vjerodajnice za uspostavu komunikacije moraju biti također zaštićene na primjeren način.

7. Odluku koje podatke treba kriptirati, na koji način kriptirati te kako će se postupati sa certifikatima i vjerodajnicama. Sustav mora koristiti standardne preporučene algoritme i biblioteke koje su sigurnosno provjerene.

8. Način zaštite sustava od napada uskraćenjem usluge (DoS ili DDoS), u obzir treba uzeti razne vrste napada kao što je zaključavanje autentikacije nakon većeg broja neuspješnih pokušaja, iscrpljivanja broja konekcija i ostale napade iscrpljivanjem resursa.

9. Početne vrijednosti konfiguracije moraju biti fokusirane prema sigurnim postavkama. Sustav mora omogućiti lagani pregled svih relevantnih opcija i postavljene vrijednosti za provjeru sigurnosti.

10. Popis ranjivosti koje su uklonjene tijekom razvoja i kontrole koje su postavljene.

Osoblje i organizacija:

1. Uz razvoj, dodatna verifikacija sigurnosti trebala bi se provoditi kroz arhitekte sigurnosti koji razumiju problematiku razvoja sigurnih elemenata sustava.

2. Članovi tima za razvoj moraju biti obučeni i educirani u najboljoj praksi izgradnje sigurnih sustava vezanih uz njihove uloge.

3. U slučaju razvoja povjerljivih sustava treba razmotriti primjerenost provjere sigurnosti i prijašnje iskustvo razvojnog tima uz dodatne ugovore o povjerljivosti.


Razvojno okruženje:

1. Razvojni tim mora koristiti sustav za upravljanje izvornim tj. programskim kodom sa označivanjem promjena koje je napravio koji član razvojnog tima nad konfiguracijskim datotekama, datotekama izvornog koda i postavkama sigurnosti.

2. Razvojni tim mora koristiti način izgradnje softvera iz izvornog koda koji omogućuje provjeru integriteta softvera koji je isporučen klijentu.


Biblioteke, okviri i proizvodi:

1. Svi elementi sustava koji nisu razvijeni u sklopu projekta, već ih je razvila treća strana moraju biti poznati klijentu uz navođenje da li su komercijalni, besplatni, otvorenog koda ili zatvorenog koda.

2. Izvođač mora uložiti razuman trud da osigura da elementi koje je razvila treća strana odgovaraju zahtjevima sigurnosti projekta.


Provjera sigurnosti:

1. Klijent ima pravo provjeriti sigurnost sustava u svojem trošku u roku 60 dana od isporuke. Razvojni tim mora omogućiti razumnu podršku timu koji provodi provjeru sigurnosti davajući uvid u izvorni kod i testne okoline.

2. Provjera sigurnosti mora uključivati i pokrivati sve elemente sustava uključujući i prilagođene elemente sustava, komponente, proizvode i konfiguraciju.

3. Provjera sigurnosti mora minimalno uključivati provjeru za poznatim, čestim ranjivostima. Provjera može uključivati kombinaciju provjere ranjivosti, penetracijskog testa, statičke analize izvornog koda i pregled elemenata sustava od strane eksperta.

4. Sigurnosni nedostatci koji se otkriju u sklopu provjere moraju biti preneseni i klijentu i razvojnom timu.


Upravljanje sigurnosnim nedostacima:

1. Sigurnosne nedostatke treba pratiti i uklanjati kroz cijeli životni ciklus sustava, bilo da su dio sigurnosnih zahtjeva, dizajna, implementacije, testiranja, isporuke ili da su operativni problem. Rizik vezan uz svaki sigurnosni nedostatak mora biti evaluiran, dokumentiran i klijent mora biti izviješten o nedostatku i riziku čim se isti otkrije.

2. Razvojni tim će primijeniti razumne mjere zaštite informacija veznih us sigurnosne nedostatke i dokumentaciju o istima zbog zaštite klijenta.

3. Svi sigurnosni nedostatci koji su pronađeni prije isporuke biti će ispravljeni od strane razvojnog tima. Postupanje sa sigurnosnim nedostatcima otkrivenima nakon isporuke određuje se ugovorom a isti se smatraju kao bilo koja druga manjkavost u softveru.


Osiguravanje kvalitete:

1. Razvojni tim će uz dokumentaciju projekta predati i sigurnosnu dokumentaciju koja uključuje sve sigurnosne zahtjeve, dizajn sustava sigurnosti, implementaciju kontrola, rezultate testiranja te potvrdu da su svi sigurnosni nedostatci uklonjeni prije isporuke softvera.

2. Arhitekt sigurnost mora potvrditi da sustav zadovoljava zahtjeve sigurnosti i da su sve aktivnosti u pogledu obrade rizika provedene. Sve iznimke moraju biti dokumentirane i evidentne u isporuci i dokumentaciji.

3. Razvojni tim jamči da sustav nema elemenata koji oslabljuju sigurnost a nisu dio zahtjeva klijenta kao što su virusi, crvi, zaobilaženja autentikacije tj. “stražnja vrata”, trojanski konji i ostali oblici malicioznog koda


Održavanje sustava i prihvaćanje:

1. Sustav ne može biti prihvaćen prije nego što su uklonjeni svi sigurnosni nedostatci i rezultati provjere sigurnosti prihvaćeni od strane klijenta.

2. Nakon prihvaćanja sustava, ukoliko se pronađu ili se sumnja na dodatne sigurnosne manjkavosti, Izvođač će pomoći klijentu u istraživanju manjkavosti. Ukoliko klasa manjkavosti nije pokrivena sigurnosnim zahtjevima i nalazi se izvan opsega sigurnosnog testiranja, manjkavost se smatra dodatnim razvojnim zahtjevom. Takvi dodani zahtjevi biti će obrađivani dogovorom i odlukom između izvođača i klijenta.

3. Izvođač mora primijeniti razumne mjere, koje uključuju razvoj sustava prema najboljim praksama koje uključuju način uklanjanja sigurnosnih manjkavosti prema razini rizika u cilju čim prije obrade rizika u suglasnosti sa klijentom.